Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter

 

Vedtægter
for
Skærbæk Realskole

Skolens navn, adresse, hjemsted og status

 • 1

Skolens navn er Skærbæk Realskole. Skolen er oprettet 1919.

Stk.2. Skolens hjemsted er indtil den 31. december 2006 Skærbæk kommune. Fra den 1. januar 2007 er skolens hjemsted Tønder kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen: Skærbæk Realskole, Skolegade 13, 6780 Skærbæk.

Stk.3. Skærbæk Realskole er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR-nummer: 35727019.

 1. Skolens formål
 • 2

Skolens formål er at drive en fri grundskole efter de til enhver tid gældende love og regler for friskoler og private grundskoler mv.

Stk.2. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen.

Stk.3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og demokrati.

Stk.4. Det er endvidere skolens formål på dansk, kristent grundlag at tilstræbe et trygt, indholdsrigt og stimulerende miljø for at føre hver enkelt elev så langt frem i hvert enkelt fag, som elevens evner rækker, og derved sikre dem viden, kundskaber og færdigheder, samtidig med at eleverne opøves til selvstændig vurdering og stillingtagen.

I øvrigt skal skolen i samarbejde med hjemmene give eleverne en god opdragelse med respekt for den personlige værdighed hos medmennesket. Skolen vil, som et supplement til det enkelte hjem, støtte børn i skolen omkring deres opvækst i overensstemmelse med skolens målsætning.

 • Skolens bestyrelse og leder
 • 3

Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og regler for friskoler og private grundskoler mv.

Stk.2. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Stk.3. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af og blandt forældrekredsens medlemmer, efter samme regler som er anført i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. Forældrekredsen består af de personer, der har forældremyndigheden over elever på skolen eller som har en plejetilladelse til en elev på skolen jf. § 5 stk.1 og stk.2.

Stk.4. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 4 medlemmer. Der vælges hvert år 1 suppleant for dette års valgte bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år.

Stk.5. Forældrekredsen kan på et forældrekredsmøde afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet indeholder et punkt om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed.

Stk.6. Bestyrelsesmedlemmer skal udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives, idet de dog, hvis deres børn udskrives mod forældrenes ønske, kan forblive som bestyrelsesmedlemmer valgperioden ud. I tilfælde af beslutning om, at skolen nedlægges, skal bestyrelsen dog fungere videre efter bestemmelserne i § 11 og i øvrigt efter gældende love og regler herom.

Stk.7. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jf. lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk.8. Skolens elever og ansatte samt disses ægtefæller/samlevere kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når de samtidigt er medlem af forældrekredsen. I bestyrelsens møder deltager skolens ledelse (skoleleder og enten viceskoleinspektør eller afdelingsleder med souscheffunktion) uden stemmeret samt, hvis de ansatte ønsker det, en repræsentant for de ansatte ligeledes uden stemmeret. Bestyrelsen kan udelukke medarbejderrepræsentanten fra deltagelse i enkeltsager, der vedrører enkelte ansatte.

Stk.9. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen, bortset fra de tilfælde, hvor der i nærværende vedtægt er tillagt forældrekredsmødet kompetence jf. § 3, stk.5, § 10, stk.1 og § 11, stk.2.

Stk.10. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk.11. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk.12. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk.13. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk.14. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne i lov om friskoler og private grundskoler mv. jf. § 2 stk.1.

Stk.15. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden fx ved generel inhabilitet indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk.16. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt mv.

Stk.17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i stk.21 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk.18. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført en afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk.19. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

Stk.20. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet lederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp.

Stk.21. Til bestyrelsens beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves at mindst 5 medlemmer stemmer for.

Stk.22. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen samt træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om jf. dog § 3, stk.2, § 3, stk.5, § 3, stk.20, § 10 stk.1 og § 11, stk.2.

Stk.23. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og ad hoc udvalg til forberedelse af større og vanskeligere sager for bestyrelsen og til at varetage klart afgrænsede rutinefunktioner.

 

 1. Regnskab mv.
 • 4

Skolens regnskabsår er kalenderåret.

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk.3. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

Stk.4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen.

Stk.5. Bestyrelsen vælger skolens revisor.

Stk.6. Forældre til elever samt fastansatte medarbejdere ved skolen har ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningen, kan dog ikke videregives.

 1. Forældrekreds, valg af tilsynsførende mv. og forældrekredsmøde
 •  

Forældrekredsen består af de personer, der har forældremyndigheden over elever på skolen eller som har en plejetilladelse til elever på skolen.

Stk.2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler mv. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den, der har eleven i pleje, dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed. Disse rettigheder er uafhængige af, om forældremyndighedsindehaveren eller personen, der har barnet i pleje, står opført på den liste, der er nævnt i § 5, stk.3.

Stk.3. Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt dokumenteret – skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen.

 •  

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen skal vælge en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk.

Stk.2. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, at kommunen anmodes om at varetage tilsynet, hvis forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring.

Stk.3. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn med skolens almindelige virksomhed herunder med, at skolen giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis gives i Folkeskolen.

 •  

Ordinært forældrekredsmøde afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af marts måned. Forældrekredsmødet indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dato, tid og sted for forældrekredsmødet og dagsorden for dette. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af mødeleder
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte regnskab til orientering
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Beslutning om hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan overvære den del af mødet, der omhandler de følgende punkter 6. og 7.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleant for bestyrelsesmedlemmer
 8. Eventuelt
 9. Bestyrelsen har ansvaret for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer ved valg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk.2. På forældrekredsmøder, hvor der skal vælges tilsynsførende jf. § 6, stk.1 suppleres dagsordenen med følgende punkter:

 1. Beslutning om hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan overvære den del af mødet, der omhandler de følgende punkter 2. 3. 4. og 5.
 2. Fastsættelse af funktionsperiode (højst 4 år) for skolens tilsynsførende
 3. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer eller af kommunalbestyrelsen
 4. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter.
 5. Valg af tilsynsførende

Bestyrelsen har ansvaret for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer ved valg af tilsynsførende.

Stk.3. Forslag der ønskes behandlet på det ordinære forældrekredsmøde, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 3 uger før forældrekredsmødet. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest ved tidspunktet for indkaldelsen af forældrekredsmødet.

Stk.4. Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer og – i de år hvor der skal ske valg af tilsynsførende – gældende regler for valg af tilsynsførende samt tilsynsregler. For begge valg gælder, at det af indkaldelsen skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet.

Stk.5. Hvert medlem har én stemme.

Stk.6. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

Stk.7. Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer, bortset fra det det tilfælde, hvor nedlæggelse af skolen besluttes på et enkelt forældrekredsmøde jf. § 11, stk.2.

Forældrekredsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jf. § 11, stk.2.

Stk.8. Udover forældrekredsens medlemmer har ansatte ved skolen samt personer inviteret af bestyrelsen adgang til at overvære forældrekredsmødet. På forældrekredsmøder, hvor der skal vælges bestyrelsesmedlemmer, suppleanter eller tilsynsførende, træffer forældrekredsen dog selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan overvære mødet under de dagsordenspunkter, der vedrører valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter eller beslutninger om tilsynsførende jf. § 7, stk.1, punkt 5 og § 7, stk. 2, punkt 1.

Stk.9. Ansatte og kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være mødeleder på forældrekredsmøder.

Stk.10. Der skal føres protokol over det på forældrekredsmøder vedtagne. Protokollen skal underskrives af mødelederen.

Stk.11. Valghandlinger skal være skriftlige og hemmelige såfremt blot ét af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

Stk.12. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hvert stemmeberettiget medlem afgive stemme på et antal personer svarende til det antal, der skal vælges henholdsvis til bestyrelsen, henholdsvis til suppleant og henholdsvis til det besluttede højeste antal af tilsynsførende.

Stk.13. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk.14. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted.

Stk.15. Ekstraordinært forældrekredsmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinært forældrekredsmøde skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen kræver det eller når 1/6 af de stemmeberettigede medlemmer af forældrekredsen ved anbefalet brev til bestyrelsen stiller forlangende derom og samtidig angiver de emner, der ønskes behandlet. Bestyrelsen indkalder til et sådant forældrekredsmøde med samme varsel som til et ordinært forældrekredsmøde, dog inden 2 måneder efter modtagelsen af begæring herom.

Stk.16. Forældrekredsmødets kompetencer er anført i § 3, stk.3, § 3, stk.5, § 6, § 7, § 10, stk.1 og § 11, stk.2.

 1. Skolens Drift
 • 8

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler mv. og evt. ved bidrag fra andre.

Stk.2. Skolens midler må kun komme skolens skole- undervisnings- og skolefritidsvirksomhed til gode.

Stk.3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk.4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk.5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk.6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler mv. og må ikke anbringes på konti mv. som andre end skolen har rådighed over.

VII. Tegningsret

 • 9

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk.2. Ved køb salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer.

Stk.3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jf. dog stk.4.

Stk.4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

 • Ændring af skolens vedtægt
 • 10

Bestyrelsen og forældrekredsmødet træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. Det betyder, at der i begge organer, henholdsvis i bestyrelsen og henholdsvis på forældrekredsmødet, skal være flertal for beslutningen, for at den er gyldig. I begge organer sker vedtagelse ved almindelig stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer jf. § 3, stk. 17, 1. punktum og § 7, stk7.

Stk. 2. Skolens vedtægt samt fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.

 1. Nedlæggelse af skolen
 • 11

I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 3, stk. 17. 1. punktum.

Stk. 2. Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer forældrekredsen på et forældrekredsmøde beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede er for forslaget. Kan dette krav ikke opfyldes af forældrekredsmødet, hvor forslaget første gang har været behandlet, men er blevet vedtaget ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte, skal der indkaldes til et nyt forældrekredsmøde. Dette forældrekredsmøde skal finde sted tidligst 14 dage og senest 1 måned efter afholdelse af det første forældrekredsmøde. Såfremt forslaget om skolens nedlæggelse på det efterfølgende forældrekredsmøde opnår mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede, er det gyldigt vedtaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Stk.3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, stk. 1, 2 og 3, skal den nedlægges.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Denne orientering skal ske umiddelbart efter, at beslutningen er truffet.

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 8. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler mv.

Stk. 9. Det påhviler bestyrelsen fortsat at fungere, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Vedtaget på skolens forældrekredsmøde den 24. april 2007