Om skolen

Om Skærbæk Realskole

Skolen er en selvejende institution under Undervisningsministeriet (Lov om friskoler og private grundskoler). Skolen ledes på det overordnede plan af en forældrebestyrelse. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året.

Skoleleder: Tina Israelsen

Viceskoleleder: Rasmus Christian Bro Lorenzen

Formand for skolebestyrelsen: Kenneth Petersen 

Klassetrin, klassekvotient og spor på skolen

Skærbæk Realskole har 12 klasser fordelt på 0. – 10. klassetrin. I 0. klasse optages der maksimalt 22 elever. I 1. til 6. klasse er dette maksimum 24 elever. I 7. til 9. klasse kan der optages op til 26 elever, såfremt klassen skønnes at kunne rumme det. Klassekvotienten er imidlertid noget der overvejes meget nøje på hvert klassetrin. Det sker i et samarbejde mellem lærerne og ledelsen i de pågældende forskellige klasser. Der kan således også være klasser med færre elever, hvor vi ikke tager flere elever ind det pågældende år.

Opdelt i:

  • indskoling: 0. – 3. klassetrin (1 spor)
  • mellemtrin: 4. – 6. klassetrin (1 spor)
  • overbygning: 7. – 9. klassetrin (1 spor) samt 10. klasse (2 stamhold)

Typer af tilbud efter skoletid

Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen har åbent 

  • mandag til torsdag fra kl. 6.15 til 16.30
  • fredag fra kl. 6.15 til 16.00.

Morgenmodulet
Rent praktisk har vi ordnet det sådan, at der er et morgenmodul fra kl. 6.15 til 7.55, hvor skolen begynder. I morgenmodulet er der mulighed for fælles morgenmad. Det er meget hyggeligt at spise sammen, og det kan også give en lidt mere rolig morgen hjemme, hvor børnene så heller ikke skal helt så tidligt op.

Eftermiddagsmoduler
Fra 13.50 har vi et modul frem til kl. 15 og igen et modul fra kl. 15 til 16.30. Her er der mulighed for forskellige kreative aktiviteter bl.a. forskellige spil og ikke mindst for at lege både indendørs og udendørs. 
Skærbæk Realskoles skolefritidsordning er åben for alle elever på skolen – også for elever, der går i 4. klasse og opefter.

Skolepenge
Skolepengene udgør 1385 kr.(0.-9.kl) og 1535 kr.(10.kl) om måneden inkl. værkstedstimer. Der betales i 12 måneder om året, og af hensyn til skolens administration skal der betales via pengeinstitutternes betalingsservice (PBS).

For ét sfo-modul betales derudover 425 kr. om måneden. For to moduler betales 450 kr. om måneden og for tre moduler betales 495 kr. om måneden. 
Denne ordning gælder for alle skoledage. Deltagelse i skolefritidsordningen på skolefridage sker efter tilmelding til SFO-ansvarlig, Ingeborg. Vi skal oplyse, at skolefritidsordningen er lukket 3 uger i juli måned og mellem jul og nytår.

Søskenderabat

  • For søskende nr. 1 gives der 250,- kr. i rabat.
  • For søskende nr. 2 gives der 500,- kr. i rabat.
  • For søskende nr. 3 gives der 900,- kr. i rabat.
  • For søskende nr. 4 og derover er betalingsfri.

Friplads
Der kan søges hel eller delvis friplads til skolepengene afhængig af husstandsindkomsten. Der søges på skema, der udleveres på skolens kontor. 

Befordring
Nogle af skolens elever benytter offentlig transport. Andre benytter en af skolens egne busruter, som er tilpasset den aktuelle elevgruppe. Yderligere oplysninger om transport kan fås ved henvendelse til skolens kontor eller på skolens hjemmeside.

I skoleåret 2024/2025 vil der være en årlig egenbetaling for elever på Bingo-bus ruten og på togkort for elever fra Esbjerg Kommune på kr. 1.500,-

Computer, programmer og hjælpemidler 

Fra og med 6. klasse skal eleverne medbringe egen computer til undervisningen. Den skal have mindst 2 gigabyte ram og et windows-styresystem svarende til Windows 10 eller nyere. På Skærbæk Realskole skal de fleste opgaver og afleveringer afleveres i skolens sky, Easyiq, som er en Office365-skyløsning. Via denne sky kan man gratis downloade og bruge Microsofts office-pakke så længe man er elev hos os.  

For skoleåret start august 2023 til udgangen af juni 2024

I 9. klasse startede der 13 elever, 1 gik ud i løbet af efteråret, 13 gennemførte. Af 9. klasse forsatte 2 i erhvervsuddannelser, 4 gik på gymnasiet og 7 forsatte i 10. klasser på forskellige skoler.

I 10. klasse startede 44 elever, 42 gennemførte. Af de der gennemførte gik de 8 på en erhvervsungdomsuddannelse, 34 fortsatte på en gymnasial ungdomsuddannelse.

Sundhedsplejersken hedder Hanne Kristine Koed-Jørgensen og træffes på tlf. 23217474 eller mail hakko@toender.dk

Busplaner for skoleåret 2022/23

Køreplaner for ”de blå busser” kan findes på Sydtrafik´s hjemmeside.

Alle nye skolekort bliver uddelt første skoledag efter sommerferien.

Køreplan for Bingo-bussen findes på forældreintra.

Bingo Bustider

Vi følger Tønder Kommunes ferieplan, som kan ses på Tønder Kommunes hjemmeside.

Se den her.