Værdigrundlag

Værdigrundlag

Skoledagen på Skærbæk Realskole hviler på tre bærende søjler. De tre søjler er afgørende for at skabe de bedste rammer for undervisningen. Derved får eleverne den bedste og mest givende skolegang, og underviserne får de bedste betingelser for at kunne skabe den bedste og mest inspirerende undervisning.

Man taler ordentligt til hinanden. Dette gælder såvel elever imellem og undervisere og elever imellem.

Man respekterer hinanden, og man udviser tillid til hinanden.

Man opfører sig ordentligt, både i skoledagen og når man er ude af huset, på lejrskoler eller rejser

Selvfølgelig er der på Skærbæk Realskole som alle andre skoler af og til problemer og konflikter imellem elever og imellem elever og undervisere, men ved at insistere på at man taler ordentligt til hinanden, at man respekterer hinanden samt at man møder hinanden med tillid, lykkes det oftest at få håndteret konflikterne og sørget for at de ikke udvikler sig til noget vedvarende.

De tre søjler er skabt ud fra et mere omfattende værdisæt som har sit udgangspunkt i formålet for Skærbæk Realskole, som er at drive en fri grundskole efter de til enhver tid gældende love og regler for friskoler og private skoler. Skolen giver en undervisning, der mindst lever op til det samme faglige niveau, som det der gives i Folkeskolen. Skolen har derfor valgt at tage udgangspunkt i de indholds- og målbeskrivelser for undervisningen, der er udarbejdet for Folkeskolen. Det betyder, at den følger Folkeskolens fagbeskrivelser og mål. I afsnittet Viden, indsigt og kompetence til at leve i et samfund med demokrati og åndsfrihed uddybes det nærmere hvordan undervisningen tilstræber at nå disse mål.

Men mål og fagbeskrivelser alene gør ingen skole i et demokratisk og oplyst samfund. Skærbæk Realskole har således også til formål at ruste og danne den enkelte elev til at kunne indgå i et forpligtende og oplyst forhold til det danske samfund. Skolen ønsker således at give sine elever mere og andet end blot instrumentelle færdigheder.

Også demokratiske færdigheder og et demokratisk grundsyn ønsker skolen at danne hos den enkelte elev. Dette kan blandt opnås ved i undervisningen at vægte og styrke den enkelte elevs indsigt i og forståelse for sine medmennesker, deres liv, tanker og overbevisninger. Indsigt, empati og tolerance er her centrale begreber.

Denne dannelse sker imidlertid ikke blot igennem de relevante fags curriculum og undervisning. Den sker også i den daglige omgang eleverne imellen og imellem lærerne og eleverne. Det daglige samvær på skolen bygger således på tillid og respekt imellem mennesker. På skolen taler man ordentligt til hinanden, og det gælder i alle sammenhænge. I det at tale ordentligt til hinanden ligger også at man lytter til hinanden og tager hinanden alvorligt.

Skærbæk Realskole har siden skolens start i 1919 haft den filosofi, at skolen skal give eleverne det, som vi forventer, de får brug for i deres fremtidige liv. Det gælder både i arbejdslivet, i familielivet og i fritidslivet. Globaliseringen betyder for vores elever, at de får brug for to ting. For det første skal de have gode sprogkundskaber, og for det andet skal de vide noget om de fremmede landes kultur. Det er ikke nok at kunne et fremmedsprog, når man skal kommunikere med en udlænding. For at kunne det på en god måde, må man også vide, hvordan han tænker; man skal have et vist kendskab til vedkommendes baggrund og kultur.

Viden, indsigt og kompetence til at leve i et samfund med demokrati og åndsfrihed

Skærbæk Realskole har som fri grundskole en vis økonomisk og pædagogisk frihed, og det er vigtigt at skolen bruger denne frihed, og undervisningen i skolens fag skal give eleverne viden og færdigheder på tre niveauer:

  • Paratviden: viden om ting, begreber og begivenheder osv.
  • Indsigt: lovmæssigheder og sammenhænge imellem begreber og begivenheder
  • Endvidere skal eleverne udvikle kompetence til at handle og til at leve i et samfund med demokrati og åndsfrihed.

 

Disse principper udmønter vi i praksis ved at fokusere på, at skolens fag har fire dimensioner:

Reproduktion – Den kommende generation skal vide det, som den forrige generation også vidste. Det handler om indlæring af fælles begreber og om det, man kalder paratviden

Association – Det handler om, at eleverne skal være aktive – aktive lyttere, aktive læsere, aktive tilskuere. Aktive mennesker opbygger billeder i deres egen bevidsthed, når de oplever andre mennesker udfolde sig i tale, på skrift, på film, i tv osv. og så skal de undre sig, undersøge og analysere de ting, de har oplevet.

Skabende arbejde – Eleverne skal selv fortælle og skrive historier, lave billeder, fotos og film, lave forestillinger og udstillinger. De skal opbygge teorier, og de skal bygge billeder i andre menneskers bevidsthed.

Innovation – Eleverne skal være eksperimenterende, drage konklusioner, bruge kendt viden på nye måder, prøve nye metoder, nye udtryksformer, udtrykke sig i nye medier, prøve ny teknologi. Og under alle fire lag i undervisningen ligger princippet om, at kun den der arbejder lærer: Man lærer at cykle ved at cykle, man lærer at læse ved at læse, man lærer at tale engelsk ved at tale engelsk. Man skal prøve tingene for at lære dem.